ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ


Εντάχθηκε η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΔΚΕΠΑ) Μεγαλόπολης στη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας, σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων, που επωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», η οποία υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) και συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η παραπάνω Δράση αποτελεί τη συνέχεια των Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κοινωνική Μέριμνα», που παρέχουν έως σήμερα με επιτυχία κατ’ οίκον υπηρεσίες σε ηλικιωμένους συμπολίτες μας, τα οποία συγχρηματοδοτούνταν από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. προκήρυξε σχετική Πρόσκληση στις 21-03-2011 προς τους ενδιαφερόμενους φορείς, στην οποία η ΔΕΚΠΑ Μεγαλόπολης, για λογαριασμό του νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη», υπέβαλε πρόταση με την οποία εντάχθηκε στη νέα Δράση, μέσω της Μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας και της Μονάδας Βοήθεια στο Σπίτι, που παρέχουν υπηρεσίες στο Λεκανοπέδιο Μεγαλόπολης.
Σύμφωνα με την Πρόσκληση, προκειμένου πλέον να λαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες οι ηλικιωμένοι της περιοχής, αλλά και όσοι άλλοι χρίζουν κατ’ οίκον βοήθειας (ΑΜΕΑ), οι οποίοι στο εξής χαρακτηρίζονται ως εξυπηρετούμενοι πρέπει να έχουν στην οικογένειά τους πρόσωπο που να είναι άνεργο ή να συμμετέχει σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ωφελούμενο της Δράσης.
Οι ωφελούμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σε πρωτότυπη ή επικυρωμένη μορφή:
1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (σε περίπτωση που δε διαπιστώνεται η συγγενική σχέση, απαιτείται επιπλέον και υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται η σχέση του ωφελούμενου με τον ηλικιωμένο, ΑΜΕΑ)
3. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος για το έτος 2010.
 -       Εφόσον ο ωφελούμενος έχει την ιδιότητα του ανέργου, πρέπει να προσκομίσει επιπλέον, σε πρωτότυπη ή επικυρωμένη μορφή:
α. Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ
β. Αντίγραφο εξατομικευμένης προσέγγισης (Συνέντευξη)
γ. Αντίγραφο εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ. (εφόσον λαμβάνει τακτικό επίδομα ανεργίας)
-    Εφόσον ο ωφελούμενος συμμετέχει σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης, σε Πρόγραμμα STAGE, Ν.Θ.Ε., Ν.Ε.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ. ή σε Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εργοδοτικών Εισφορών στον Ιδιωτικό Τομέα, πρέπει επιπλέον να προσκομίσει, σε πρωτότυπη ή επικυρωμένη μορφή:
α. Αντίγραφο της Εγκριτικής Απόφασης Υπαγωγής και
β. Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη για τη συνέχιση του Προγράμματος.
            Οι ωφελούμενοι, πέρα από τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβάλλουν και αίτηση για την ένταξη του εξυπηρετούμενου, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σε πρωτότυπη ή επικυρωμένη μορφή:
1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του εξυπηρετούμενου
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (σε περίπτωση που δε διαπιστώνεται η συγγενική σχέση, απαιτείται επιπλέον και υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται η σχέση του εξυπηρετούμενου με τον ωφελούμενο)
3. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του εξυπηρετούμενου

- Εάν ο εξυπηρετούμενος ανήκει στην ομάδα των ΑΜΕΑ ή είναι άτομο που ανήκει σε οικογένεια με μέλος ΑΜΕΑ απαιτείται:
α. Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας.
       Οι αιτήσεις για ένταξη στη Δράση, σύμφωνα με την Πρόσκληση υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α., ωστόσο, για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων και για οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες, ο Δήμος Μεγαλόπολης, με σχετική ανακοίνωση, ενημερώνει ότι θα δέχεται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις, έως τις 13 Μαϊου 2011, στο Γραφείο του ΚΑΠΗ Μεγαλόπολης (Πολυβίου 33), αναλαμβάνοντας να τα αποστείλει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.
     Στη σχετική ανακοίνωση δίνονται τηλέφωνα επικοινωνίας:
1. Για τη Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης : 27910 22752 (κα Τσίρη Χριστίνα και κα Μπρακουμάτσου Μαρία)
2. Για τη Δημοτική Ενότητα Φαλαισίας: 6979 585373 (κ. Γιαννόπουλος Σωτήρης)
3. Για τη Δημοτική Ενότητα Γόρτυνος: 27910 31440 (κ. Σίνος Δημήτρης και κα Σαφλαγιούρα Άννα).

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΑΡΤΗΜΑ;

Μεγαλόπολη, Δημοτικές εκλογές (Ζάχαρι και σκόνη της Γαλανιάδη Εύας)