Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουαρίου 19, 2014

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Αριθμός Απόφασης 20/2014 Απόσπασμα Από το Πρακτικό της αριθμ. 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Κατάθεση απόψεων Δήμου Μεγαλόπολης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου ¨ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ¨. Στη Μεγαλόπολη και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την εικοστή (20η) του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης μετά την από 550/16- 01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών ευρέθησαν παρόντα 20, ήτοι: Παρόντες                                                                   Απόντες 1. Κανέλλος Βασίλει…