Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουνίου 16, 2013
Εικόνα
Πρόσκληση
 Στην Ανοικτή συζήτηση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το «Σχέδιο στρατηγικής ολοκληρωμένης ανάπτυξης 2013-2020 του Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης»

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διοργανώνει Ανοικτή Συζήτηση με τίτλο «Σχέδιο Στρατηγικής ολοκληρωμένης ανάπτυξης 2013-2020 Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης» την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 στη Μεγαλόπολη στο Πνευματικό Κέντρο. Ώρα έναρξης  17:00 Σκοπός της είναι η αναζήτηση προτάσεων που θα εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας στρατηγικής καινοτομίας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κόσμου του Δήμου Μεγαλόπολης.

Οι ερωτήσεις που θα τεθούν περιγράφονται στο ενδεικτικό ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα της ανοικτής συζήτησης θα συμπεριληφθούν στη Μελέτη στρατηγικής ολοκληρωμένης ανάπτυξης 2013-2020 του Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.
Πρόγραμμα Ανοικτής Συζήτησης 17.00 Παρουσίαση Στόχων Μελέτης 17.10 Παρουσίαση Επιχειρησιακού Μεγαλόπολης 17.20 Παρουσίαση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Περιφέρ…
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Σας προσκαλούμε όπως, την  27ητου μήνα Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 7.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1.Αίτηση του κ. Νικολάου Ρεμπή του Γεωργίου για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος.
2.Αίτηση του κ. Κωστόπουλου Ευσταθίου του Ηλία για τη μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.
3.Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη απασχόληση για την αντιμετώπιση εποχικών, πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών (Δασοφύλακα) – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 – Τροποποίηση της αριθμ. 265/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
4.Αποδοχή πίστωσης ποσού 197.535,97 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών χρηματική επιχορήγηση μηνός Μαΐου έτους 2013.
5.Αποδοχή …