Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκεμβρίου 22, 2013
Πρόσκληση από τον Δήμαρχο Μεγαλόπολης για Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μεγαλόπολης.
Σας προσκαλούμε όπως, την 30η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8.00 μ.μ., όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα: 1) Ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΜΠΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
“Δημοσιεύτηκε η Περίληψη Διακήρυξης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμών ΜΟΜΑ Καλαμών, Μαραθούσας & επέκταση δικτύου ύδρευσης εντός Ε.Ρ.Σ. Δ.Κ. Μεγαλόπολης»,προϋπολογισμού 1.200.000,00€ με ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού την 21 Ιανουαρίου 2014’’
Ο Δήμος Μεγαλόπολης σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. μέσω της από 30-10-2012 Προγραμματικής Σύμβασης, προχώρησαν χθες 27-11-2013 σε έγκριση των όρων της Διακήρυξης καθώς και των Οικονομικών και Συμβατικών Τευχών του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμών ΜΟΜΑ Καλαμών, Μαραθούσας & επέκταση δικτύου ύδρευσης εντός Ε.Ρ.Σ. Δ.Κ. Μεγαλόπολης», προϋπολογισμού 1.200.000,00€, μετά την ένταξή του στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» 2007 - 2013  συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Συνοχής, που υποβλήθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα για λογαριασμό του Δήμου Μεγαλόπολης.             Ο Διαγωνισμός θα διεξ…
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1.Ανακοινώνεται ότι από 02 Ιανουαρίου 2014 μέχρι και 31 Μαρτίου 2014 καλούνται όλοι οι στρατεύσιμοι, που γεννήθηκαν το έτος 1996 (κλάση 2017), προκειμένου να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής. 2.Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει, είτε στην έδρα της Στρατολογικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου στην Τρίπολη αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη Στρατολογική Υπηρεσία, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 3.Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει κατά την παρουσίασή τους να γνωρίζουν τα μητρώα αρρένων στα οποία είναι γραμμένοι και να έχουν μαζί τους φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή των σελίδων του διαβατηρίου τους με τα ληξιαρχικά τους στοιχεία ή, εφόσον στερούνται τέτοιων εγγράφων, πιστοποιητικό Δήμου – Κοινότητας, από το οποίο θα προκύπτει η εγγραφή τους σε Μητρρώα Αρρένων, και το οποίο θα φέρει τη φωτογραφία τους. Επίσης, όσοι στρατεύσιμοι έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), να τον γνωρίζουν προκειμένου να τον δηλώσουν …