Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτεμβρίου 11, 2011

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΟΡΥΧΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Με Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ιω. Μανιάτη, εγκρίθηκε η Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης του κοιτάσματος λιγνίτης από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Το πλήρες κείμενο της Απόφασης έχει ως ακολούθως και είναι αρκετά χρήσιμο να δοθεί προσοχή σε όσα αναφέρονται σε αυτήν:

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης κοιτάσματος λιγνίτη του  λιγνιτωρυχείου Μεγαλόπολης έκτασης 47.659.696,80 m2 Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου  από την εταιρεία  «Δ.Ε.Η. Α.Ε.». 

Έχοντας υπ όψη:  1.Τις διατάξεις:  α. Του Ν.Δ. 210/73, άρθρο 162 (ΦΕΚ Α/277) "Περί Μεταλλευτικού Κώδικος", όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 180/74 (ΦΕΚ Α/347) "Περί ρυθμίσεως θεμάτων ανακυπτόντων κατά την εφαρμογή του Μεταλλευτικού Κώδικος, λόγω καταργήσεως των Περιφερειακών Διοικήσεων" β. Του Ν. 3175/2003, άρθρο 12 (ΦΕΚ Α/207), με τον οποίο θεσπίζεται η καταβολή παραβόλου…

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Με την αριθ. οικ. 203269/12.09.2011 Κ.Υ.Α. εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για το Έργο "Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης Αγ. Θεόδωροι - ΔΕΗ Μεγαλόπολης. To πλήρες κείμενο της Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. είναι το ακόλουθο:

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ    ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ   ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο:   «ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ – ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»  Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α) , όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/2002 ( ΦΕΚ 91  Α/25.4.2002).  2. Το Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α/79) περί δασών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  3. Το Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60Α/11) περί διατήρησης της βιοποικοιλότητας  4. α) Το Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002),