Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοεμβρίου 4, 2012
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

            Σας ενημερώνουμε ότι :
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης, την του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα  6.00 μ.μ, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις  για τα παρακάτω θέματα: Αποδοχή πίστωσης ποσού 19.522,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών κατανομής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
Αποδοχή πίστωσης ποσού 9.877,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών κατανομής Φόρου ζύθου.
Αποδοχή πίστωσης ποσού 25.196,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών από τέλη διαφήμισης.
Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 78.184,56 € από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 27 Ν. 3756/2009) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και την καταβολή δαπανών επενδύσεων & έργων.
Διάθεση πίστωσης από έκτακτες πιστώσεις τ…