Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουαρίου 20, 2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη    23/ 01/ 2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης για την συζήτηση των (19) θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.             Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης αυτής αφορούσαν την συγκρότηση Επιτροπών του Δήμου και τον ορισμό Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων. Τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2013.             Με την παρ. 7 του άρθρου 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται ότι: 'Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση, τουλάχιστον μία ημέρα πριν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όλων των εισηγήσεων και των στοιχείων που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης'             Από τα μέχρι τώρα διαλαμβανόμενα και λεχθέντα και για την …