Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουαρίου 27, 2013
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΣας προσκαλούμε όπως, την 31ητου μήνα Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα6.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

΄Εγκριση - Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2013.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΑΝΕΛΛΟΣ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΣας προσκαλούμε όπως, την 30ητου μήνα Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα6.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
΄Εγκριση του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τεχνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Μεγαλόπολης.
΄Εγκριση του σχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Μεγαλόπολης για το έτος 2013.
 Επιβολή ειδικού τέλους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 25  του Ν. 1828/89 σε βάρος  της ΔΕΗ Α.Ε.  για το οικ. έτος 2013.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΑΝΕΛΛΟΣ